Šta je disgrafija?

 

Disgrafja je nesposobnost ili otežano savladavanje veštine pisanja,  koja nije povezana sa neznanjem pravopisa, gde dete ima očuvane intelektualne sposobnosti, očuvan vid, sluh i pokret. U nastanku disgrafije važnu ulogu mogu da imaju teškoće u savladavanju jezičkog sistema.

Kako se dijagnostikuje disgrafija?

 

Disgrafiju dijagnostikuje logoped. Treba je razlikovati od nezrelog rukopisa koji može da postoji u prvom i drugom razredu. Disgrafija se ne dijagnostikuje pre 9 godine.

Da bi se dijagnostikovala, potrebno je uraditi procenu organizovanosti psihomotorike, lateralizovanosti, orjentaciju u prostoru, predikcioni test, procenu grafomotornog niza, kao i skalama za procenu disgrafičnog rukopisa.

Kako se ispoljava disgrafija?

 

Osobe sa disgrafijom teško usvajaju grafički oblik slova, rukopis je neujednačen (slova se razlikuju po veličini), slova su nedovršena, smanjena je brzina pisanja i prepisivanja. Prsti mogu da budu zgrčeni prilikom pisanja, neobičan položaj tela, ručnog zgloba, papira prilikom pisanja. Često brišu, ne prate liniju i margine, prostor između reči je stisnut ili neujednačen. Tekst je često neuredan. Slova nekada pišu tanko, nesigurno, dok neki pišu sa jakim stiskom tako da cepaju papir.

 

Glasove koje pogršno izgovaraju prebacuju u pisanje (umesto ljuljaška pišu jujaška), zamenjuju glasove slične po zvučnosti ili po mestu izgovora (umesto kosa-gosa), deca ne mogu da rastave račenicu na odgovarajući broj reči, reč na morfeme (ne prepoznaju koliko glasova ima u reči) pa umesto potok napišu „po tok“ , izostavljaju grafeme (patka-ptka), premeštaju (patka-pakta) ili dodaju neko slovo (patka-pataka).

Kakav je tretman kod disgrafije?

 

U tretmanu disgrafije rade se opšte i specifične vežbe reedukacije psihomotorike. Od opštih vežbi -vežbe za prepoznavanje delova tela, učvršćivanje lateralizovanosti, vežbe u objektivnom prostoru, vežbe ritma. Od specifičnih-vežbanje analize i sinteze, pisanje izolovanih slova (grafema), kratkih reči, rečenica, prepisivanje tekstova, vežbe vizuelne percepcije.