Šta je autizam?

 

Autizam je razvojni poremećaj koji se ispoljava u oštećenim socijalnim interakcijama, verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, oskudnim interesovanjima, stereotipnom ponašanju. Simptomi moraju biti prisutni u ranom razvoju, do 3. godine. Dijagnozu autizma postavlja dečji psihijatar, u saradnji sa logopedom i psihologom.

Kako se ispoljava autizam? (simptomi)

 

Komunikacija:

 • ne odazivaju se na svoje ime
 • usporen razvoj ili potpuno odsustvo govora
 • komuniciraju samo u vezi svojih potreba
 • oskudna neverbalna komunikacija (kontakt očima, gestovi, mimika, pokreti tela)
 • ne mogu da prate šta druga osoba govori
 • pričaju samo o svojim interesovanjima
 • neobična intonacija i ritam govora

Socijalno ponašanje:

 • nemaju želju za interakcijom sa drugima
 • interesuju se za druge samo da bi zadovoljili neku svoju potrebu
 • nemaju potrebu da podele zadovoljstvo sa drugima
 • ne prilagođavaju se socijalnom kontekstu

Nedostatak imaginacije, rigidno mišljenje, stereotipni pokreti:

 • ne koriste igračku funkcionalno (okreću točak na autiću, pre nego da ga guraju po zemlji)
 • nemaju igre imitacije
 • ispoljavaju privrženost određenim predmetima
 • pokazuju otpor prema promenama
 • lako uče stvari napamet, bez razumevanja
 • neobični pokreti koji se ponavljaju (npr. lepršanje rukama, uvijanje šaka)

Još neke od poteškoća koje mogu da se jave:

 • mogu da budu preosetljivi na određene zvuke, mirise, boje, teksture, ukuse
 • poteškoće u spavanju
 • poteškoće u ishrani – mogu da budu osetljivi na neke teksture hrane, ne žele da probaju   novu hranu
 • opsesije, insistiranje na određenim ritualima
 • teškoće u proceni sopstvene bezbednosti
 • strahovi bez jasnog uzroka

Tretman kod osoba sa autizmom

 

Od velikog značaja je rana intervencija, gde bi roditelji i dete bili uključeni u stimulativni program, i saveti na koji način da se ophode prema detetu.

Za uspešan tretman neophodno je stvoriti emocionalnu vezu sa detetom, i zadobiti njegovo poverenje. Svako dete je različito, tako da i tretman mora biti prilagođen detetovim mogućnostima i poterebama.